دایی و منصوریان این بار سر «زمین» رودرو می شوند؟

ییلدریم امنبت اروپا را مشروط دانست
نفتی‌ها به تمرین استقلال در تختی به شدت معترض هستند.

ییلدریم امنبت اروپا را مشروط دانست