اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب

یک محموله مرغ زنده فاقدمجوزحمل بهداشتی،در بروجن توقیف شد
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اشاره به تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با تمدید و تسهیل قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب توسط هیأت وزیران، گفت: بخشنامه مربوط به اجرای این قانون به تمامی واحدهای اجرایی سازمان در استان ابلاغ و این قانون از تاریخ 19/10/1395 اجرایی گردید.

یک محموله مرغ زنده فاقدمجوزحمل بهداشتی،در بروجن توقیف شد