نوزاد ۳ روزه رها شده در مبارکه به بهزیستی تحویل شد

یک سال گذشته در کدام بخش سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گرفت؟
به گزارش تسنیم، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: نوزاد ۳ روزه رها شده در خیابان‌های شهرستان مبارکه ظهر امروز تحویل بهزیستی شد.

یک سال گذشته در کدام بخش سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گرفت؟