تصاویر | بازگشت مسافران نوروزی از جزیره کیش

یک ایرانی عضو هیات رییسه کمیته تدوین دستورالعمل مشترک ایکائو و بنادر شد
با تمام شدن تعطیلات نوروزی مسافران در حال بازگشت از جزیره کیش هستند.

یک ایرانی عضو هیات رییسه کمیته تدوین دستورالعمل مشترک ایکائو و بنادر شد