حمایت قاطعانه دادگستری آبادان از بخش خصوصی و کارآفرینان این شهر

یک استقلالی مسئول آموزش فوتبال در کشور شد
رئیس دادگستری آبادان گفت: حمایت از سرمایه گذاری های مشروع در اولویت کاری ما است و دادگستری آبادان مطابق ضوابط، حامی بخش خصوصی خواهد بود.

یک استقلالی مسئول آموزش فوتبال در کشور شد