مصوبه اصلاح قانون اساسی ترکیه به نهاد ریاست جمهوری تحویل شد

یادداشت ولایتی برای روز پرستار
ایرنا نوشت: طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی که حدود 10 روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسید، برای تایید به نهاد ریاست جمهوری تحویل شد.

یادداشت ولایتی برای روز پرستار