اینفوگرافیک | درصد رشد بخش کشاورزی بین سال‌های ۸۳ تا ۹۴

گونه در معرض انقراض پلنگ ایرانی در کوه های میناب مشاهده شد
در اینفوگرافیک زیر درصد رشد بخش کشاورزی بین سال‌های 83 تا 94 را می‌بینید.

گونه در معرض انقراض پلنگ ایرانی در کوه های میناب مشاهده شد