آگهی استخدام عجیب در ارومیه

گلریزان ۲۳ام امید ارومیه با حضور معاون وزیر بهداشت آغاز شد
استخدام برای گریه کردن در مجالس ترحیم، جدیدترین آگهی استخدام در کشور است.

گلریزان ۲۳ام امید ارومیه با حضور معاون وزیر بهداشت آغاز شد