ادامه تعطیلی مدارس آذربایجان غربی | دمای هوای ارومیه به ۱۱درجه زیر صفر رسید

گرگ و میش نورافکنی در نقش جهان و طعنه هواداران سپاهان به فرکی
سرمای هوا در شهر ارومیه و برخی از شهرهای آذربایجان غربی، دانش آموزان را خانه نشین کرد.

گرگ و میش نورافکنی در نقش جهان و طعنه هواداران سپاهان به فرکی