حراج منافع ملی

گروگان‌گیری دکتر ظریف!
سیاست خارجی همواره دارای مبانی استراتژیک، تاکتیک و مفاهیم مهمی است که در راستای منافع ملی تعریف می‌شود.

گروگان‌گیری دکتر ظریف!