کشف کراک و شیشه از داخل لاستیک کامیون توسط مأموران گمرک

گرداب کیهانی که خیلی از ما دور نیست/عکس روز ناسا
مأ موران گمرک 55 کیلو گرم کراک و شیشه از داخل لاستیک کامیون کشف کردند.

گرداب کیهانی که خیلی از ما دور نیست/عکس روز ناسا