مک کین: هدف از تحقیقات تغییر نتیجه انتخابات نیست

گام‌های ابتدایی توسعه زیرساختهای سواحل مکران
واحدمرکزی خبر نوشت: رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا گفت هدف از تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات تغییر نتیجه انتخابات نیست.

گام‌های ابتدایی توسعه زیرساختهای سواحل مکران