انتقال کدام داروها به پروازهای گرجستان مجازات حبس دارد؟

کهنه اما زیبا/ «عهد عمیق» در گالری ایوان
محدودیت انتقال برخی داروها در خطوط پروازی بین ایران و گرجستان اعلام شد.

کهنه اما زیبا/ «عهد عمیق» در گالری ایوان