وزیر ورزش تغییرات را شروع کرد

کنسرت همایون شجریان در سنندج برگزار می‌شود
سلطانی فر، در سیستم خودش تغییرات را عملی کرد.

کنسرت همایون شجریان در سنندج برگزار می‌شود