حضور ولید معلم در تهران برای چه بود؟

کنسرت «بازگشت» در نیاوران
ولید معلم وزیر خارجه و سرلشکر علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه روز شنبه در سفری مهم و حساس به تهران نظرها را بخود جلب نمودند.

کنسرت «بازگشت» در نیاوران