تصاویر | گور دخمه؛ جایی که در آن اموات طعمه کرکس‌های می‌شدند

کنایه روزنامه پرسپولیسی به سرمربی استقلال
در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی یزد و در حوالی منطقه صفائیه، بر بلندای کوهی رسوبی و کم ارتفاع به نام کوه دخمه، عمارتی سنگی مدور برج مانند با فضای میان تهی قرار دارد که به دخمه زرتشتیان، برج خاموشان یا برج سکوت مشهور است.

کنایه روزنامه پرسپولیسی به سرمربی استقلال