اولین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان برگزار شد

کمیته های تخصصی زکات راه اندازی شود/ زکات مستحبی در لرستان سامان یابد
اولین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش نیروی انسانی با هدف ارتقای مهارتهای شغلی کارکنان در سالن کنفرانس دفتر مدیریت برگزار شد

کمیته های تخصصی زکات راه اندازی شود/ زکات مستحبی در لرستان سامان یابد