حاشیه‌های فاجعه در پلاسکو

کمپینی برای اشتغال کارگران پلاسکو
مانند حوادث تلخ و شیرین جاری در کشور، فاجعه ساختمان پلاسکو به رغم همه رنجی که با خود داشته و دارد، حاوی متن و حاشیه‌‌های قابل تأمل است. مهمتر اینکه حاشیه‌ها چنان سایه گستر می‌شود که گاه متن فراموش شده و یا در همان حواشی قرار می‌گیرد.

کمپینی برای اشتغال کارگران پلاسکو