تدوین برنامه جامع شرایط بحرانی در اردبیل

کمبود نیرو در اورژانس‌های بیمارستانی شهر اردبیل
تسنیم نوشت: رفع نقاط بحرانی شهرستان‌ها و تدوین برنامه جامع شرایط بحرانی در استان اردبیل از برنامه‌هایی است که هم‌اکنون با جدیت در دستور کار قرار داده شده است.

کمبود نیرو در اورژانس‌های بیمارستانی شهر اردبیل