سومین نشست شعر و داستان در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد

کلاس دانش افزایی A فوتبال آسیا در اهواز برگزار شد
سومین نشست شعر و داستان (شیعر و چیروک) در سالن اجتماعات پردیس شهید مدرس سنندج برگزار شد.

کلاس دانش افزایی A فوتبال آسیا در اهواز برگزار شد