مرکز فوریت های پزشکی ویترین طرح تحول سلامت است

کش و قوس بر سر ماجرای توقف یا توزیع «عاشقانه» ادامه دارد
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: مرکز فوریت های پزشکی ویترین طرح تحول سلامت است

کش و قوس بر سر ماجرای توقف یا توزیع «عاشقانه» ادامه دارد