وضعیت فلسفه در ایران چگونه است؟

کشوری که ایران به آن سیب صادر می‌کند
پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی گروه تاریخ و تمدن غرب همایش «تاملی بر وضع فلسفه در ایران » را برگزار می کند.

کشوری که ایران به آن سیب صادر می‌کند