آیا با وجود13000نخبه علمی در داخل و صدهاهزار متخصص در خارج،کفگیرمان به ته دیگ خورده است؟

کشف مافیای واردات گوشت و فرآورده های دامی آلوده در خراسان رضوی
روزنامه شرق نوشت:چندی قبل، دکتر سعید حجاریان درباره کابینه دوازدهم فرموده بودند: «کفگیر به ته دیگ خورده است؛ آقای روحانی نیرویی بهتر از این وزرای پیشنهادی نداشت و بضاعت ایشان در همین حد است».

کشف مافیای واردات گوشت و فرآورده های دامی آلوده در خراسان رضوی