فیلم | جدال و درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه

کشف دومین محموله قاچاق خودرو در هرمزگان
جدال و درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه را در ویدئوی زیر ببینید.

کشف دومین محموله قاچاق خودرو در هرمزگان