پاک‌آیین: اتحادیه اوراسیا خواستار عضویت ایران است

کسری بودجه عربستان بازهم رکورد زد
محسن پاک آیین سفیر سابق کشورمان در جمهوری آذربایجان راه یابی ایران به اتحادیه اوراسیا را یکی از اهداف و دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به کشورهای ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان می داند.

کسری بودجه عربستان بازهم رکورد زد