ترمینال غرب استان اصفهان در خمینی شهر احداث می‌شود

کسبه پلاسکو در کدام ساختمان مستقر می شوند؟
شهردار خمینی‌شهر گفت: احداث ترمینال غرب استان اصفهان در خمینی‌شهر برای دسترسی به رینگ چهارم و شهرهای غرب اصفهان درحال پیگیری است.

کسبه پلاسکو در کدام ساختمان مستقر می شوند؟