گلیم بافی از پارس تا پاریس

کسانی که فکر می کنند ذائقه هنری مردم خراب شده خودشان بی هنرند
«خبرجنوب» نوشت: 25 سال است گلیم می بافم، بدون طراحی از قبل! مانند یک ماجراجویی بزرگ که مرا به جایی ناآشنا می برد. از نخ و پشم و گاهی روبان استفاده می کنم تا اثری ماندگار خلق شود.

کسانی که فکر می کنند ذائقه هنری مردم خراب شده خودشان بی هنرند