هوای ۵ منطقه تهران همچنان در وضعیت هشدار/ این نقشه را ببینید

کرملین در باره اظهارات اردوغان توضیح خواست
با وجود تعطیلی و کاهش محسوس تردد در تهران، اما هنوز هوای آلوده از شهر نرفته است.

کرملین در باره اظهارات اردوغان توضیح خواست