تصاویر | در حوالی نوروز | گذری از کنار دستفروشان خیابان لبافی‌نژاد

کرملین: برنامه ریزی سفر روحانی به مسکو در حال انجام است
دستفروشان در روزهای پایانی سال در خیابان لبافی‌نژاد بساط پهن و اقدام به فروش اجناس خود می‌کنند.

کرملین: برنامه ریزی سفر روحانی به مسکو در حال انجام است