لیپی هم نتوانست مچ کی‌روش را بخواباند

کرملین: ایران متحد روسیه است
ایران توانست چین را با تک گل طارمی شکست دهد.

کرملین: ایران متحد روسیه است