آرش صادقی به مرخصی می‌آید

کرار: می‌خواهند فحش بدهند می‌روم خانه و دیگر برنمی‌گردم
ایلنا نوشت: وکیل آرش صادقی گفت: فردا موکلم به مرخصی می‌آید.

کرار: می‌خواهند فحش بدهند می‌روم خانه و دیگر برنمی‌گردم