فیلم | لحظه تیراندازی پلیس به عامل زیر گرفتن عابران پباده در آلمان

کدخدایى تشریح کرد: ایراد شوراى نگهبان به لایحه برنامه ششم
پلیس آلمان به مهاجمی که سه عابر پیاده را در شهر هایدلبرگ با خودرو زیر گرفته بود تیراندازی کرد.

کدخدایى تشریح کرد: ایراد شوراى نگهبان به لایحه برنامه ششم