پست مثبت رحمتی در اینستاگرام پس از دومین نیمکت‌نشینی پیاپی

کارگردان‌های سیاسی ما فکر حزبی ندارند!
سیدمهدی رحمتی در بازی با نفت هم نیمکت‌نشین سید حسین حسینی بود.

کارگردان‌های سیاسی ما فکر حزبی ندارند!