اجرای یک پرفورمنس آرت در موزه هنرهای معاصر

کارمند اخراجی عامل هک سایت یک شرکت تجاری بود
پرفورمنس آرت «مینیموم اَکتِ یک انسان زنده» درموزه هنرهای معاصر اجرا می‌شود.

کارمند اخراجی عامل هک سایت یک شرکت تجاری بود