تصاویر| خواجگان حرمسرا روی صحنه تئاتر

کاربرد انواع صکوک در تامین مالی طرح‌ها
نمایش «محفل بی‌عاری» روایتی با حضور هفت اجراگر از زبان خواجه خسروِ زند (فرزند لطفعلی‌خانِ زند) در دربار قاجار است.

کاربرد انواع صکوک در تامین مالی طرح‌ها