شافعی: زخم تحریم‌ها عمیق است

چین بازار پیچ و مهره را بلعید
ایسنا نوشت: رئیس اتاق بازرگانی ایران زخمهای حاصل از تحریم‌ها را زخمهای عمیقی دانست و گفت که انتظار اینکه این زخمها در فاصله کوتاه یا با اقدامات اورژانسی ترمیم یابد، نیست. اما با این وجود نباید از اقدامات اورژانسی غافل باشیم.

چین بازار پیچ و مهره را بلعید