تصاویر | هنر زیلو بافی در میبد یزد

چگونه امام علی(ع) دین و دانش را در منطقه یمن گسترش داد؟
زیلو؛ هنر مردم میبد از شهرهای استان یزد است.

چگونه امام علی(ع) دین و دانش را در منطقه یمن گسترش داد؟