مادری که کودک 5 ماهه‌اش را درگهواره آتش‌زد، روانی است؟

چه میکنن این نیمکت‌نشین‌های پرسپولیس!
«خبرجنوب» نوشت: زنی که کودک 5 ماهه خود را در گهواره آتش زده بود، در بیمارستان اعصاب و روان بستری شد.

چه میکنن این نیمکت‌نشین‌های پرسپولیس!