شنیده شدن ممتد صدای شلیک ضدهوایی در مرکز تهران

«چشم شب روشن» به سراغ عکاسی پرتره می‌رود
از دقایقی پیش، صدای شلیک گلوله و ضدهوایی در مناطق مرکزی تهران شنیده شده است.

«چشم شب روشن» به سراغ عکاسی پرتره می‌رود