رشد صنعت چگونه مثبت شد؟

چرا رحمتی برابر پارس‌جم بازی نکرد؟
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اگر صنایعی که نسبت به سال 1390 زیر ظرفیت تولید می‌کنند، تولید خود را به سطح تولید سال 1390 برسانند، باعث رشد 6 درصدی بخش صنعت خواهند شد.

چرا رحمتی برابر پارس‌جم بازی نکرد؟