صفحه اول روزنامه های 3شنبه 14شهریور 96

چرا باید ایران از نظر نظامی قوی باشد
مطبوعات امروز تیترهای متنوعی را در صفحه اول خود جای داده اند.

چرا باید ایران از نظر نظامی قوی باشد