روایت جهانی از وضعیت ایران در زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری

چاپ دومِ «فرانکشتاین در بغداد» در بازار کتاب
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری در سال 2018-2017 نشان می‌دهد که ایران با هفت پله صعود نسبت به سال گذشته، جایگاه شصت و نهم را در بین 137 کشور موردبررسی به خود اختصاص داده است. نمره ایران از 7 امتیاز ممکن 4.3 برآورد شده است.

چاپ دومِ «فرانکشتاین در بغداد» در بازار کتاب