دانشنامه بین‌المللی تبریز منتشر می‌شود

پیگیری وضعیت روستایی آسیب دیده از حمله پلنگ در ماسال
مولف تبریزی دایره‌المعارف روابط عمومی ایران گفت: دانشنامه بین‌المللی تبریز منتشر می‌شود.

پیگیری وضعیت روستایی آسیب دیده از حمله پلنگ در ماسال