ربیعی: سخت‌کوشی در دولت پیشرفت، بهتر از ادعای دویدن در دولت پسرفت است

پیوندی مبارک میان سینما و صنایع دستی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سخت‌کوشی در دولت پیشرفت، بهتر از ادعای دویدن در دولت پسرفت است، گفت: در سایه عقلانیت و سخت‌کوشی باید رو به پیشرفت برویم و این بنای دولت است.

پیوندی مبارک میان سینما و صنایع دستی