تمرین نظامی و متفاوت سربازان ایرانی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

پیروزی پرگل سپاهان مقابل صبای قم
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از تمرین نظامی سربازان ایرانی اختصاص یافته است.

پیروزی پرگل سپاهان مقابل صبای قم