روحانی: هیچ کس حق ندارد سایت‌های اینترنتی را ببندد

پیام خداحافظی مربی سرشناس آلمانی با ورزش ایران
بر اساس حقوق شهروندی هیچ کسی حق ندارد سایت های اینترنتی را ببندد.

پیام خداحافظی مربی سرشناس آلمانی با ورزش ایران