از تصاویر رهبر انقلاب در خیابان‌های اروپا تا تصویب تعطیلات جدید/ پربازدیدهای دهم آذر

پیام تشکر باشگاه اینتر از هواداران ایرانی‌اش
در دهم آذر، پربازدیدترین اخبار هنوز تحت تاثیر عملکرد دو نماینده تهران یعنی صادقی و مطهری در تهران و مشهد بود.

پیام تشکر باشگاه اینتر از هواداران ایرانی‌اش