این هم شیوه قاچاق خاک ایران!

پیام تبریک سردار ،خلیل صالحی ،دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران
«در حاشیه ممنوعیت صادرات خاک و مقابله با قاچاق خاک از کشور» محمدرضا ثقفی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

پیام تبریک سردار ،خلیل صالحی ،دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران