عوام گرایان در سیاست و مساله تغییر اقلیم

پوردستان:‌ نیروی هوایی ارتش آماده اجرای عملیات‌ آفندی با نظر فرمانده کل قواست
اولین کنفرانس بین المللی در زمینه تغییر اقلیم در “اجلاس زمین” در ریودوژانیرو برزیل در 1992 برگزار شد، و حاصل آن “کنوانسیون ریو” بود که با تصویت “چهارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر اقلیم “UNFCCC همراه شد. این چهارچوب شامل مجموعه فعالیتهایی بود که برای کنترل گازهای گلخانه ای در اتمسفر برای ممانعت از مداخلات خطرناک در سامانه های اقلیمی تنظیم و منتشر شد.

پوردستان:‌ نیروی هوایی ارتش آماده اجرای عملیات‌ آفندی با نظر فرمانده کل قواست