این هم پشت‌پرده بمب‌گذاری در استانبول!

پوتین در مورد اتهامات امریکا پاسخ آشکاری به اوباما داد
پشت‌پرده بمب‌گذاری در استانبول به روایت کارتونیست سایت کگل.

پوتین در مورد اتهامات امریکا پاسخ آشکاری به اوباما داد